Regulamin Serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu InfoKraków24

Dokument ten został stworzony, ponieważ zależy nam na zaufaniu naszych użytkowników i ich poczuciu bezpieczeństwa. Prezentujemy w nim zasady korzystania z serwisu oraz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, które nasi użytkownicy dostarczają nam korzystając z serwisu.
InfoKraków24 jest własnością firmy P W  „SPECIAL” z siedzibą w Krakowie.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism pod nr: Pr 173/10


Rozdział I
Definicje

 1. Jako serwis InfoKraków24 rozumiemy stronę internetową InfoKrakow24 znajdującą się pod adresami: www.infokrakow24.pl,  wraz ze wszystkimi jej podstronami.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu InfoKrakow24.
 3. Pełnoprawny Użytkownik to Użytkownik, który jest zarejestrowany w serwisie InfoKrakow24.
 4. Informacja to każda informacja dodana w dowolny sposób przez Użytkownika do serwisu InfoKrakow24.

Rozdział II
Zasady korzystania z
serwisu InfoKrakow24

 1. Korzystanie z serwisu InfoKrakow24 oraz rejestracja jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich. Następuje poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy, w których prosimy o podanie podstawowych danych (np.: e-maila, imię, nazwisko, oraz kilka dodatkowych danych demograficznych). Zbierane informacje o użytkownikach są przechowywane w bezpiecznych i odpowiednio dostosowanych do tego celu bazach danych, do których dostęp mają tylko osoby upoważnione.
 2. Wszystkich Użytkowników serwisu InfoKrakow24 obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.
 3. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.
 4. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez serwis InfoKrakow24 w celach promocyjnych.
 5. Publikowanie w serwisie InfoKrakow24 i zamieszanie w bazach danych serwisu InfoKrakow24 treści niezgodnych z polskim prawem lub stanowiących naruszenie powszechnie uznawanych dobrych obyczajów jest niedozwolone a w szczególności jeśli:
  • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.)
  • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.)
  • obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego)
  • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.)
  • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.)
  • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego)
  • zawierają treści pornograficzne (w szczególności teksty, zdjęcia, filmy, nagrania audio).
 6. Redakcja serwisu InfoKrakow24 zastrzegają sobie prawo usuwania informacji (tekstowych, zdjęć, filmów, nagrań audio itp.) bez poinformowania o tym użytkownika, który zapisu dokonał. Punkt ten nie dotyczy wyrażania na łamach serwisu InfoKrakow24 krytycznych opinii, jeśli nie stanowią one naruszenia prawa (w szczególności nie są pomówieniem lub kłamstwem).
 7. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Redakcji/Wydawcy będą natychmiastowo usuwane.
 8. Publikowane na stronach serwisu InfoKrakow24 Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Serwis InfoKrakow24 nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 9. Dodawanie Informacji do działów Forum, Galeria, Wiadomości i wszystkich podstron dostępnych po zalogowaniu się do portalu zarezerwowane jest dla Pełnoprawnych Użytkowników.
 10. Dodając Informację Użytkownik gwarantuje, że posiada autorskie prawa majątkowe do Informacji lub prawa do jej wykorzystywania.
 11. Dodając Informację Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych serwisu InfoKrakow24 adresu IP komputera, z którego dodano Informację oraz czasu dodania Informacji.
 12. Dodawane przez Użytkowników Informacje mogą być (w razie konieczności lub jeśli funkcjonalność i wizualny wygląd portalu tego wymaga) moderowane przez Administratorów.
 13. Wszystkie opinie umieszczane jako Informacje są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w Informacjach, komentarzach, forach, opisach itp. nie są opiniami serwisu InfoKrakow24. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Rozdział III
Rejestracja, Pełnoprawni Użytkownicy oraz rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rejestracja w serwisu InfoKrakow24 jest darmowa i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny.
 3. Każdy Pełnoprawny Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze statusu „Pełnoprawny”. Przez rezygnację rozumiana jest utrata przywilejów Pełnoprawnego Użytkownika. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres redakcja@infokrakow24.pl
 4. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833.
 5. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od serwisu InfoKrakow24 na podane przez siebie adresy poczty elektronicznej.

Rozdział IV
Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Serwisie

 1. Właściciel i Administratorzy mają obowiązek:
  • – dbać o dobry wizerunek serwisu InfoKrakow24,
  • – w razie konieczności moderować Informacje dostarczane przez Użytkowników,
  • – stale ulepszać funkcjonowanie serwisu InfoKrakow24,
  • – dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu InfoKrakow24.
 2. Właściciel i Administratorzy oraz osoby upoważnione do modyfikacji treści zawartych w Portalu ma prawo do:
  • – edytowania Informacji zawartych w serwisie InfoKrakow24
  • – wysyłanie informacji na indywidualne konta e-mail.
  • – Administrator ma prawo do usuwania Informacji bez podania przyczyny.
  • – Ponadto Administrator ma prawo do wglądu do danych zapisanych w bazie serwisu InfoKrakow24
 3. Właściciel i Administratorzy z ważnej przyczyny mogą zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Pełnoprawnego Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Redakcja przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane. Za ważną przyczynę zmiany Regulaminu uważa się w szczególności
  • – zmianę przepisów prawnych,
  • – utratę uprawnień wymaganych do oferowania poszczególnych usług w serwisie InfoKrakow24,
  • – utratę praw do domeny lub istotną awarię sprzętu.
 4. Właściciel oraz administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • – szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisu InfoKrakow24;
  • – za problemy w funkcjonowaniu serwisu InfoKrakow24, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć, lub którym nie dało się zapobiec,
  • – niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z serwisu InfoKrakow24 przez Użytkowników;
  • – skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie Informacji;
  • – przerwy w świadczeniu serwisu InfoKrakow24 zaistniałe z przyczyn technicznych np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Autorów Serwisu;
  • – utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu InfoKrakow24;
 5. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem serwisu InfoKrakow24 może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel serwisu InfoKrakow24, firma P W ” SPECIAL „.

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie Informacje podane przez Użytkownika podczas Rejestracji nie będą bez jego wiedzy i zgody w żaden sposób przetwarzane, za wyjątkiem przetwarzania na potrzeby serwisu InfoKrakow24.
 2. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań aby zapewnić poufność danych zapisanych w serwisie InfoKrakow24.

Rozdział VI
Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.10.2010r.
 3. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.
 4. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

Wszelkie reklamacje, uwagi, wątpliwości i pytania prosimy kierować na adresy podane na stronie lub na adres e-mail: redakcja@infokrakow24.pl


Redakcja i Wydawca Serwisu InfoKraków24


2022 (c) infokrakow24.pl